A wee-bit more about the Seven Sleepers / 7 Uyuyanlar Hakkında Daha Fazlası

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

 As a follow up from our post

about the Tale of the  Seven Sleepers,

here is a wee-bit more.

Enjoy !

***

Ephesus, cave of the Seven Sleepers

Ephesus, cave of the Seven Sleepers

‘…in another passage, Kashani clarifies his understanding of four different terms that are applied to the self from various points of view: Spirit, soul, intellect, and breast. As in the above passage, the development of human perfection is tied to the spiritual world, while loss and misguidance derive from limitations of the soul. He is commenting on the following verse: ‘You might have seen the sun, when it rose, inclining from their cave towards the right, and when it set, passing them by on the left, while they were in a broad fissure of the Cave’(18:17). This verse is found in the story of the Seven Sleepers of Ephesus, whom the Qu’ran calls  the ‘Companions of the Cave’. Kashani has already suggested that the Seven Sleepers refer to seven spiritual realities found in the human being: Spirit (ruh), heart (qalb), theoretical intellect (al aql al-nazari), practical intellect (al aql al-amali), reflection (fikr), inmost mystery (sirr) and most hidden (akhfa). The ‘cave’ in which they sleep is the body.

You might have seen the sun, that is the spirit, when it rose, that is, ascended through becoming disengaged from the wrappings of corporeality. Then it became manifest from its own horizon, inclining and turning through its love ‘from their Cave’, the body, towards the right, the direction of the world of Holiness. This is the direction of works of loving kindness: Good deeds, virtues, beautiful works, acts of obedience. It is the way of the lovingly kind, since they are the ’Companions of the Right’. And when it set, that is when the spirit sank into the body and became veiled by it, it became concealed by the body’s darkness and blights. The disconnectedness and dispersion of the companions of the Cave made the spirit’s light die down, since they are on the left, the direction of the soul. This is the path of evil works, so the Companions become absorbed in acts of disobedience, evil deeds, evils, ugly moral qualities, and the way of the ungodly, who are the ‘Companions of the Left’. While they were in a broad fissure of the cave, in other words, they were in the wide playing field of their body, which is the station of the soul and Nature. For within the body there is a  spacious area in which the light of the spirit does not reach them.

You should know that the face of the heart that is turned towards the spirit takes illumination from the spirit’s light and is called ‘intellect’. It incites to the good and is the place to which the angel’s inspirations have access. The heart’s face turned toward the soul is dark through the darkness of its attributes. It is called the’ breast’. It is the place where Satan whispers in people’s ‘breasts’ (114:5). 

When the spirit moves and the heart turns toward it through the face in the spirit’s direction, the heart becomes illuminated and strengthened through the intellectual faculty, which incites and causes yearning toward perfection. Hence it inclines toward good and obedience. But when the soul is set in motion and the heart turns toward it through the face in the soul’s direction, it becomes darkened and veiled from the light of the spirit. The intellect is darkened and inclines toward evil and disobedience. In these states the angel seeks access through inspiration and the satan through whispering.

 

 ***

From Chapter 10, ‘The Heart’, page 301.

 ‘ The TAO of ISLAM,   

a sourcebook on gender relationship

in Islamic Thought‘,

by Sachiko Murata.

SUNY, 1992

***

More about

Abd al-Razzāq al-Kāshānī

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to A wee-bit more about the Seven Sleepers / 7 Uyuyanlar Hakkında Daha Fazlası

 1. 7 Uyuyanlar Hakkında Daha Fazlası

  “7 Uyuyanlar”la ilgili daha fazla bilgi paylaşmak istedik. Keyifle okumanızı dileriz !

  ‘… başka bir paragrafta Kashani, farklı bakış açıları içeren ve öz için kullanılan dört farklı kavrama yönelik kendi anlayışını açıklıyor: Ruh, nefs, akıl ve göğüs. Yukarıdaki paragrafta ifade edildiği gibi insanoğlunun mükemmele doğru gelişmesi, ruhani dünyaya bağlıdır. Zarar ve yanlış yönlendirme ise nefsin sınırlarından ötürü meydana gelir. Kashani, bir sonraki ayeti yorumluyor: ‘Baksaydın, güneşin mağaralarının sağ tarafından doğup meylettiğini, sol tarafından onlara dokunmadan battığını, onların da mağaranın genişçe bir yerinde bulunduğunu görürdün.’ (Kehf 18:17). Bu ayet Efes’teki “7 Uyuyanlar” hikayesinde karşımıza çıkar, Kuran onları ‘Mağara Yoldaşları’ olarak adlandırır. Kashani’ye göre “7 Uyuyanlar”, insanoğlunda bulunan yedi ruhani gerçekliğe işaret eder: Ruh (ruh), kalb (qalb), teorik akıl (al aql al-nazari), pratik akıl (al aql al-amali), yansıtma (fikr), en derin sır (sirr) ve en saklanmış olan (akhfa). İçinde uyudukları ‘mağara’ ise bedendir.

  – Güneşi, bedenselliğin sargılarından kurtularak yükselmiş olan ruhu görmüş olabilirsin. Sonra o kendi ufuğundan tezahür etti. Sevgisiyle ‘mağaradan’, bedenden, sağa, Kutsallığın dünyasının yer aldığı yöne doğru eğildi ve döndü. Bu, seven şevkatin çalışmalarının yönüdür: İyi eylemler, erdemler, güzel çalışmalar, itaat fiilleri. Bu, seven türlerin yoludur, çünkü onlar ‘Sağın Yoldaşları’dır. Güneş battığında, yani ruh bedene çöktüğünde ve onun tarafından örtüldüğünde, ruh bedenin karanlığı ve küfleri tarafından gizlendi. Mağara Yoldaşları’nın bağlantısızlığı ve dağılması, ruhun ışığının kaybolmasına neden oldu, çünkü onlar solda, ruhun yönündedir. Burası kötü emellerin yoludur. Böylece yoldaşlar itaatsizlik fiilleri, kötü eylemler, kötülükler, çirkin ahlaki vasıflar ve dinsizlerin yolu, ‘Solun Yoldaşları’, tarafından yutuldu. Onlar mağaranın geniş fissüründeyken, ruhun ve Doğa’nın durağı olan bedenin geniş oyun alanındaydı. Çünkü bedende, ruhun ışığının onlara ulaşmadığı, ferah bir alan vardır.

  Bilmelisin ki ruha dönük olan kalbin yüzü, ruhun ışığı tarafından aydınlatılır ve ‘akıl’ ile adlandırılır. İyiyi teşvik eder ve meleklerin ilhamlarının ulaşabildiği yerdir. Nefse dönük olan kalbin yüzü, özelliklerinin karanlığından ötürü karanlıktır. O, ‘göğüs’ olarak adlandırılır. Burası Şeytan’ın’ insanların göğüslerine vesvese’ verdiği yerdir (Nas,114:5).

  Ruh hareket ettiğinde ve kalb ruhun yönüne döndüğünde, kalb aydınlanır ve mükemmelliğe doğru gelişmeyi teşvik eden ve özlem yaratan entellektüel yetisi sayesinde güçlenir. Bundan dolayı iyiyi ve itaatı teşvik eder. Nefs hareket halinde ve kalb nefsin yönüne döndü ise, kararır ve ruhun ışığı tarafından örtülür. Akıl kararır ve kötülük ile itaatsizlik teşvik edilir. Bu durumlarda melek ilham ile, şeytan ise vesvese ile erişim arar.

  ***

  Kaynak: ‘The Tao of Islam’, Sachiko Murata. 10.Bölüm, ‘Kalp’. Suny, 1992

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s