Sufi ile Terapist – Morfik Rezonans Varsayımı / Therapy with a Sufi (Sufi ile Terapist) – Morphic Resonance Hypothesis

[For the English translation see into the comment section.]

***

[…] Sufi yolunun bir izleyicisi olan psikoterapist Özelsel silsileye ve otantik bir geleneğe bağlanmayı “Morfik Rezonans Varsayımı“yla açıklamaktadır. Morfik Rezonans Varsayımı, ünlü İngiliz biyolog Rupert Sheldrake tarafından ileri sürülmüştür. Özelsel’den okuyalım: “Sheldrake tezine, tıpkı yerçekimi veya elektromanyetik alanlar gibi, bir de ‘morfik alanın’ olduğu varsayımıyla başlar. Bu evrendeki düşünce formları ve hareketleri de dahil olmak üzere, olan biten herşeyi kaydeden bir ‘doğa bilincinin’ varlığı olarak da anlaşılabilir. Beyin ve sinir sistemi, bu morfik alana kayıt yapan ‘alıcılar’ hükmündedir. Örneğin radyo tek başına müzik çalmaz, sadece olan radyo dalgalarının alıcısı görevi görür. Bilginin aktarımı veya taşınması ‘morfik rezonans’ alanı vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Bu aktarım süreci, zaman ve mekan ötesi olup, kalıtım veya eğitim yoluyla edinilen bir bilgiye gereksinim duymaz. Bunun yerine organizma, geçmiş zaman içinde kendi türünün bıraktığı izlere kilitlenir. (…) Eğer birisi, belli bir grubun bilgi ve deneyimlerini paylaşmak istiyorsa, morfik alanda, bu grubun akımlarıyla etkileşime girmelidir. Bu süreç ne kadar sıklıkla tekrarlanırsa, izler o kadar belirgin olur. Yani, eğer birisi belli bir ruhsal deneyim yaşamak istiyorsa, geleneğin en sıklıkla tekrarlanan uygulamalarını yerine getirmeli ve bunu da mümkün olabildiğince aslına sadık kalarak yapmalıdır. Asli uygulamalarda yapılacak herhangi bir değişiklik örneğin modernize etmek, etkileşimi bozar ve etkiyi azaltır. Uygulamalar, geleneksel formlarına ne denli sadık kalınarak yapılırsa, kişi bunlardan o denli fayda sağlayacaktır.”

Özelsel’e göre, “Manevi ozmos olarak da adlandırılan ve Batılılar tarafından kabullenilmesi zor olan ‘kendini şey’in varlığında yok etmek’ (fena fi’ş-şeyh), belki de sadece şeyhin ‘alıcı mekanizmasına’ bağlanmak suretiyle, müridin rezonansa dolaysız girişinin kolaylaştırılmasıdır. Bu, sufizmde söylenen ‘binlerce adımlık yol, mürşidle bir adımda alınır’ sözüyle bahsedilen ‘kısa yol’ olabilir.”

Kaynak: “Sufi ile Terapist”, Ali Rıza Bayzan, sayfa 123-124

This entry was posted in Popüler Kitap Alıntıları / Popular Books Excerpts and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Sufi ile Terapist – Morfik Rezonans Varsayımı / Therapy with a Sufi (Sufi ile Terapist) – Morphic Resonance Hypothesis

  1. Morphic Resonance Hypothesis

    […] The psychotherapist Özelsel, who is following the Sufi path, is explaining the commitment to a lineage and an authentic tradition with the “Morphic Resonance Hypothesis”. The Morphic Resonance Hypothesis was put forward by the famous English biologist Rupert Sheldrake. Let’s read it from Özelsel: “Sheldrake starts his thesis with the hypothesis, that there exists a ‘morphic field’ like gravity or electromagnetic fields. This also can be understood like the existence of a ‘nature awareness’ which is recording everything in this universe, thoughtforms and movements included. The brain and nervous system are like the ‘receivers’ which are recording in this morphic field. E.g. the radio is not playing music by itself, it has only the role of being a receiver for the radio waves. The transmission or transportation of knowledge is actualized through the ‘morphic resonance’. This process of transmission is beyond time and space and doesn’t need knowledge which was gained through heredity or education. Instead the organism is locked on the traces its own kind left behind in the past. (…) If somebody wants to share the knowledge and experience of a certain group, he/she has to interact with the currents of this group in the morphic area. The often the process is repeated, the more the traces manifest. So, if somebody wants to live a spiritual experience, he/she has to fulfill the most repeated exercises/practices. Any change in the original, e.g. modernizing, will disrupt the interaction and reduce the effect. The more the person sticks to the traditional forms of the exercises/practices, the more he/she will benefit from it.”

    According to Özelsel, “Maybe fena fi’ş-şeyh (‘to annihilate oneself’ in the presence of the sheikh) or also called spiritual osmosis is just the murshid being eased the access to the resonance directly by connecting to the ‘receiver mechanism’ of the sheikh. ‘ This could be the ‘shortcut’ mentioned in Sufism through the saying ‘a path with thousand steps is taken through one with the murshid’.”

    Source: “Sufi ile Terapist”, Ali Rıza Bayzan, pages 123-124

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s