Images of the Cosmos – “Tetractys” / Evren’in Betimlemeleri – “Tetraktis”

From Robert Ambelain's work-'Spiritual Alchemy'.

From Robert Ambelain’s work-‘Scala Philosophorum’.

*

In the dear memory

of Robert Ambelain

*

Images of the Cosmos – “Tetractys”

The ancient Pythagorean symbol called the Tetractys is a way of remembering this structure (see figure). At the top is one dot, which represents The One. Below it are two dots, which represent duality, and thus being/non-being, true/false, is/is-not, subject/object, thinker/thought, and thus the plane of Being, the realm of the Ideas in the World Mind. The three dots represent the World Soul in two ways. First, the three dots represent mediation (one dot between the other two) and the World Soul is the mediator joining the Ideal World to the Material World. Second, because the World Soul is the realm where time first appears and, according to Pythagoreans, the three dots represent the beginning, middle, and end of any process. They also represent the three dimensions of physical space. The four dots on the bottom represent the Material World by means of several symbols. For example, it can be the four elements (earth, water, air, fire), which also symbolize our world: land, sea, atmosphere, and fiery phenomena (lightning, sunlight, etc.). The four dots can also represent the four quarters of the earth (North, South, East, West), or the four seasons of the year – the cycle of Nature – and so forth. Remember this simple symbol, and you can easily recall the four planes of the Neoplatonic cosmos. […]

Source:“The Wisdom of Hypatia; Bruce J. MacLennan, PhD; pages 162-163.

Note: In WAM (Method of the Wisdom Archetypes) we also study the Tetractys and its practice, focused on the human structure, including defects, virtues and senses.

 ***

Evren’in Betimlemeleri – “Tetraktis”

Tetraktis adındaki kadim Pisagorcu sembol bu yapıyı hatırlatır (bkz. çizim). Tepede Tek’i temsil eden bir nokta vardır. Altında varoluş/yok oluş, doğru/yanlış, olmak/olmamak, özne/nesne, düşünür /düşünce gibi ikiliği, böylece Varoluşun katmanını, Dünya Zihnin İdealar alemini temsil eden iki nokta vardır. Üç nokta Dünya Ruhunu iki yönde ifade eder. Öncelikle üç nokta arabuluculuğu (iki nokta arasında bir noka) temsil eder, bu bağlamda Dünya Ruhu İdealar Dünyasıyla Madde Dünyasını bir araya getiren arabulucudur. İkincisi ise Dünya Ruhu zamanın ilk tezahür ettiği alem olduğundan Pisagorculara göre üç nokta herhangi bir sürecin başlangıcını, ortasını ve bitişini simgeler. Onlar aynı zamanda fiziksel mekanın üç boyutunu canlandırır. En alttaki dört nokta birkaç sembol aracılığıyla Madde Dünyasını betimler. Örneğin dört element (toprak, su, hava, ateş), bunlar aynı zamanda dünyamızı sembolize eder: kara, deniz, atmosfer ve ateşle bağlantılı doğa olayları (şimşek, güneş ışığı, vb.). Bu dört nokta aynı zamanda dünyanın dört ana yönünü simgeleyebilir (Kuzey, Güney, Doğu, Batı), veya – doğanın döngüsünü – yılın dört mevsimini vs. Bu basit sembolü hatırla ve Neo-platonik dünya görüşünün dört düzlemini kolayca anımsayabilirsin. […]

Kaynak:“The Wisdom of Hypatia; Bruce J. MacLennan, PhD; 162-163. sayfa

Not: WAM’da (Arketip Metod Bilgeliği) da insanın yapısına odaklanarak kusur, erdem ve duyuları içeren Tetraktis’i ve uygulamasını inceliyoruz.

***

More about Robert Ambelain here

Dedicace Robert Ambelain

This entry was posted in Popüler Kitap Alıntıları / Popular Books Excerpts. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s