About “Jupiter’s Thigh” / “Jüpiter’in Uyluğu” Hakkında

Dionysos-sorti-de-la-cuisse-de-jupiter-naissa

When ‘Bacchus is born out of Jupiter’s thigh’

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

‘The ancients were convinced that the story of Bacchus was an allegory and they were not shy to express it and nobody would hold them grievance for that. The way they would explain it was satisfactory, especially the explanation of the name of Semele, the venerable, which was another name of Ceres or of the Earth. However, they did not explain in an equally satisfactory manner what concerns Jupiter’s thigh of which Bacchus was born a second time. This alleged birth is the result of an ambiguity, that was provided by a word’s double meaning, the Greek word MEROS, which means thigh, and is also given to mountains and hills, and by extension, to vineyards that only are successful on such hills and they took this name. The word also expended to the wood of the wine, to the ceps. Hesychius confirms our thesis and what he says is so important and so little known that we cannot put it aside. Here is what he says:

‘MEROS means the place and the wood of the wine, a portion of a reed and a mountain’. When, in the common Greek language this word means thigh. Which is in accordance with what Diodorus said, that Bacchus camped at the place called MEROS and this is why it was later said that he came out of Jupiter’s thigh.

This word is just but the softening of the word MAR that means elevated, and of which we have seen it had become the name of diverse vineyards and of the one at Bacchus’s rock or MARO. This word softening more became MEROS, which means a mountain, a hill; and after been mixed with the similar word meaning thigh, it gave ground to the misunderstanding that we have spoken about.’

From Antoine Court de Gebelin’s ‘Le Monde Primitif’, Tome IV, page 564 and 565.

 

 *

This is one of the many examples of an allegory, which has been taken too literally, long after the wise people who knew the actual original facts have gone. They cannot smile anymore at the passionate ingenuity of those who take the letter for the Spirit…

And, by the way, we looked at a material explanation of Jupiter’s thigh, linked with the art of wine making, an attribute of Bacchus. If we look now at the sky, we realize that Jupiter’s thigh tell us also a whole story, involving the constellation of the Bull and its thigh, pointing at a specific timing, where ‘Bacchus is born out of Jupiter’s thigh’, all this refers to a calendar event ! The knowledge of the ancient was about the practical understanding of time and its use in agriculture and many other human activities.

 

*

Note: We would love to know the origin of the header painting and the artist, but we could’t find anything. Due credits are important. We welcome your help 🙂

 

 

This entry was posted in Semboller / Symbols, Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to About “Jupiter’s Thigh” / “Jüpiter’in Uyluğu” Hakkında

 1. “Jüpiter’in Uyluğu” Hakkında

  ‘Kadim insanlar Baküs hikâyesinin bir alegori olduğuna ikna olmuşlardı ve bunu ifade etmekten çekinmiyorlardı. Kimse onlara bu yüzden dert yanmayacaktı. Açıklamaları, özellikle Ceres veya Dünya’nın bir diğer adı olan kutsal Semele’nin adının tanımlaması tatmin ediciydi. Ancak Baküs’ün ikinci kez doğduğu Jüpiter’in uyluğunu eşit derecede tatmin edici bir şekilde açıklamıyorlardı. Bu sözde doğum, Yunanca MEROS sözcüğünün çift anlamıyla ortaya çıkan bir belirsizliğin sonucudur. MEROS, hem uyluk hem de dağlara ve tepelere, ayrıca yalnızca bu tepelerde başarılı olan üzüm bağlarına verilen bir addır. Ve bu ismi aldılar. Sözcük aynı zamanda bağ kütüğünü kapsayacak şekilde genişletildi. Hesychius tezimizi onaylar, söylediği şey o kadar önemli ve o kadar az bilinmiştir ki onu bir kenara koyamayız. Dile getirdiği şudur:

  ‘MEROS, şarabın yeri ile bağ kütüğü demektir, bir kamışın ve bir dağın parçası’. Hâlbuki günlük Yunanca dilinde kelimenin anlamı uyluktur. Bu, Diodorus’un söylediğiyle örtüşmektedir. Baküs MEROS adında bir yerde kamp yapmıştır ve bu yüzden daha sonra Jüpiter’in uyluğundan çıktı denilmiştir.

  Bu kelime sadece yüce anlamına gelen MAR kelimesinin yumuşatılması olup, farklı bağların ve Baküs’ün kaya veya MARO’nun adı haline geldi. Kelimenin daha da yumuşatılmasıyla birlikte dağ, tepe anlamına gelen MEROS ortaya çıktı ve benzer kelime anlamı olan uyluk ile karıştırıldığında üzerinde konuştuğumuz yanlış anlaşılmaya meydan verilmiş oldu.’

  Kaynak: Antoine Court de Gebelin, ‘Monde Primitif’, Hacim IV, 564. ve 565. sayfalar.

  Bu açıklama özgün bilgilere sahip olan bilge kişilerin gittikten sonra bir alegoriye harfi harfine inanıldığı birçok örnekten birisidir. Kelimelerin ötesini görenlerin tutkulu yaratıcılığına artık gülümseyemezler…

  Bu arada Jüpiter’in uyluğu kavramının somut açıklamasına da baktık ve Baküs’ün bir özelliği olan şarap sanatıyla bir bağlantısının olduğunu keşfettik. Gökyüzüne şimdi baktığımızda Jüpiter’in uyluğunun bize bir hikâye anlattığını görüyoruz. Boğa takımyıldızı ve uyluğu ‘Baküs’ün Jüpiter’in uyluğundan doğduğu’ özel bir zamana, bir takvim etkinliğine işaret etmektedir! Kadim insanların bilgisi zamanın uygulamaya yönelik kavranmasını ve bunu tarım ve diğer aktivitelerde kullanımını içeriyordu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s