Anna Kingsford: ‘Concerning the Gods’ / ‘Tanrılar Hakkında’

‘Night Sky’, artwork by Kayla (Shifting Destiny at deviantart.org)

[Türkçe çeviri için yorum bölümüne bkz.]

 

‘A true Idea is the reflect of a true Substance. It is because religious ideas are true ideas that they are common to all ages and peoples; the differences being of expression merely, and due to the variation of density and character of the magnetic atmosphere through which the image passes. The fact that every nation in every age has conceived, in some shape, of the Gods, constitutes in itself a proof that the Gods really are. For Nothing projects no image upon the magnetic light; and where an image is universally perceived, there is certainly an object which projects it. An Idea, inborn, ineradicable, constant, which sophism, ridicule, or false science has power to break only, but not to dispel:-an image which, however disturbed, invariably returns on itself and reforms, as does the image of the sky or the stars in a lake, however the reflecting water may be momentarily shaken by a stone or a passing vessel:-such an image as this is necessarily the reflection of a real and true thing, and no illusion begotten of the water itself.

*

In the same manner the constant idea of the Gods, persistent in all minds in all ages, is a true image; for it is verily, and in no metaphoric sense, the projection upon the human perception of the Eidola of the Divine Persons. The Eidolon is the reflection of a true object in the magnetic atmosphere; and the magnetic atmosphere is a transparent medium, trough which the soul receives sensations. For sensation is the only mean of knowledge, whether for the body or for the reason. The body perceives by means of the five avenues of touch. The soul perceives in like manner by the same sense, but of a finer sort, and put into action by subtler agents. The soul can know nothing not perceptible; and nothing not perceptible is real. For that which is not can give no image. Only that which is can be reflected.’

 

***

'Clothed with the Sun'_Anna Kingsford

Source:

From Anna Kingsford‘s

‘Clothed with the Sun’,

page 73/74

This entry was posted in Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Anna Kingsford: ‘Concerning the Gods’ / ‘Tanrılar Hakkında’

  1. Anna Kingsford: ‘Concerning the Gods’ / ‘Tanrılar Hakkında’

    ‘Gerçek bir fikir gerçek bir Öz’ün yansımasıdır. Dini fikirler gerçek olduğundan çağlar boyunca ve tüm insanlarda ortak paydadır; farklar sadece ifade biçiminde ve görüntünün geçtiği manyetik atmosferin yoğunluğunun ve karakterinin çeşitliliği nedeniyle mevcuttur. Her ulusun her çağda herhangi bir şekilde Tanrıları tasavvur etmesi, kendi içinde Tanrıların gerçekten var olduğunun kanıtıdır. Hiçlik manyetik ışığa bir imge yansıtmaz; ve evrensel bir şekilde algılanan bir imge varsa kesinlikle onu yansıtan bir nesne vardır. Doğal, köklü, sabit bir fikir sofizm, alaycı veya yanlış bir bilimin gücüyle kırılabilir, ancak defedilemez. Bozulan bir imge her zaman kendine dönüp yeniden biçimlenir, ansızın bir taş ya da geçen bir alet tarafından sarsılmış göle yansıyan gökyüzü veya yıldızlar gibi. Böyle bir imge mutlaka gerçek ve gerçek bir şeyin yansımasıdır, suyun kendisinden doğan bir yanılsama değildir

    *

    Aynı şekilde çağlar boyunca akıllarda yer etmiş Tanrılar hakkındaki daimi fikir de gerçek bir imgedir; çünkü mecazi anlamın ötesinde gerçekten İlahi Kişilerin Eidola’sının insan algılamasına yapılan yansımadır. Eidolon gerçek bir nesnenin manyetik atmosferdeki yansımasıdır; ve manyetik atmosfer ruhun duyumsamaları aldığı şeffaf bir medyumdur. Çünkü duyumsama bilginin tek aracıdır, ister beden ister akıl için olsun. Beden dokunmanın beş yoluyla algılar. Ruh da benzer bir şekilde aynı duyu ile, ancak buradaki duyu daha süptil olup daha süptil etkenlerle eyleme geçirilir. Ruh algılanmayan bir şeyi bilemez; ve algılanmayan bir şey gerçek değildir. Olmayan bir şeyin imgesi olmaz. Sadece olan yansıtılabilir.’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s