Roberto Calasso-‘About the Powers of Athena’/’Athena’nın Gücü Üzerine’

 

‘Pallas-Athena’, by Gustav Klimt.

[Türkçe çevirisi için yorum bölümüne bkz.]

 

‘The capacity for control (sophrosyne), the ability to dominate oneself, to govern things, the sharpness of the eye, the sober choice of the means to achieve an end-all these things detach the mind from those powers that came before Athena, gives us the impression of using them without being being used by them. It is an effective illusion, and one that frenquently finds confirmation. The eye becomes cold and clear-sighted towards all it sees, ready to take advantage of any opportunity that presents itself. But for all this 360-degree field of vision, there remains a black speck, a point that the eye cannot see: itself. The eye cannot see the eye. It does not appreciate that it is itself a power, like the powers it claims to dominate. The cold eye looking out on the world modifies that world no less than the fiery breath of the Aegis, which shriveled up a vast expanse of earth from Phrygia to Libya.

 

‘Pallas Athena and Aegis’ – ancient Roman decorative floor, in the museum Pio Clementino, at the Vatican.

Athena is the power that helps the eye to see itself. So intimate is she with those she protects that she installs her self in their minds and communicates with the very mind of the mind. Which is why Ajax’s father says to his son:’In battle, fight to win, but to win together with a god’. To which Ajax replies: ‘ Father, with a god on his side, even a nobody can win; but i am sure i can achieve glory even without them’. So Athena intervenes and destroy the hero’s mind, like one of those cities she loves to sack. She is ruthless with those who use her tokens-the sharp eye, the quick mind, deftness of hand, the intelligence that snatches victory-only to forget where they came from. It is here that the difference between Odysseus and an ingenuous, insolent hero like Ajax becomes gapingly obvious. For Odysseus, Athena’s presence is that of a secret and incessant dialogue: he finds her in the cry of a heron, the bronzed timbre of a voice, the wings of a swallow perched on a beam, and any number of other manifestations, because, as he says to the goddess on one occasion: ‘You mimic all manner of people.’ So the hero knows he can see her everywhere. He knows he need not always be waiting for the dazzling splendor of epiphany. Athena may be a beggar or an old friend. She is the protecting presence.

 

The aegis on the Lemnian Athena of Phidias, represented by a cast at the Pushkin Museum.

The relationship between Athena  and the ‘male’, which the goddess loves ‘with all her heart’, is conditioned by an age-old misunderstanding. Athena gives men the weapons they need to escape the oppression of all kinds of sovereigns, and above all of the sky and earth, who had trembled that day they heard the shrill, high-pitched cry with which the goddess emerged from Zeus’s head-and trembled because they recognize that this young girl was their new enemy. But Athena does not give men the weapon they need to escape herself. Whenever man celebrates his autonomy with preposterous claims and fatal deeds, Athena is insulted. Her punishment is never long in coming, and it is extreme. Today, those who do not recognize her are not insolent heroes such as Ajax but the many numerous ‘nobodies’ Ajax despised. It is they who advance, haughty and blind, polluting the earth they tread. While the heirs of Odysseus continue their silent dialogue with Athena’.

 

***

Source :

From Roberto Calasso’s ‘The Marriage of Cadmus and Harmony’

Chapter VIII, page 230-31. Vintage.

More about Roberto Calasso here

This entry was posted in Semboller / Symbols, Spiritüel Ustalar / Spiritual Masters and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to Roberto Calasso-‘About the Powers of Athena’/’Athena’nın Gücü Üzerine’

 1. Roberto Calasso-’Athena’nın Gücü Üzerine’.

  Translator: Emir. A. Inanç.

  ‘Kendini idare edebilme, nefsine hükmedebilme, eşyaya hâkim olabilme, incelikle fark ederek görebilme, ayık ve bilinçli olarak başı, sonu ve vasıtayı düşünerek karar verebilme, tüm bunlar zihni Athena’dan önce gelen kuvvelerden ayırır ve bize onları kullanırken onların bizi kullanmasından muaf olduğumuz izlenimi verir. Bu aldanma bizi kandırmakta başarılıdır ve kendini çoğu zaman gerçekmiş gibi kabul ettirir. Göz soğur ve sunulan her fırsatı yakalamaya hazır halde gördüğü her şeyi açıklıkla görür. Gözün 360 derece kapsayıcı görüşüne rağmen bir kara nokta mevcuttur ki göz onu göremez: gözün kendisi. Göz görürken kendisini göremez. Kendisini, hükmettiğini iddia ettiği kuvveler gibi, bir kuvve olarak takdir edemez. Dünyaya bakan soğuk göz baktığı dünyayı en az Aegis’in Phrygia’dan Libya’ya kadar dünyanın büyük bir kısmını çoraklaştırıp büzüştüren ateşli nefesi kadar değiştirir.

  Athena gözün kendisini görmesine yardım eden güçtür. O koruduklarıyla öylesine samimi bir ilişkiye sahiptir ki onların zihinlerine* temelden yerleşir ve zihnin gönlüyle irtibat kurar. Ajax’ın babası bu hale saygıyla şöyle der: ‘Savaşta kazanmak için çarpış, ancak bir tanrıyla beraber kazanmak için’. Ajax’sa babasına şöyle cevap verir: ‘Baba, yanında bir tanrıyla çarpışan bir hiç olsa bile kazanır; ancak ben eminim ki ben bir tanrının yardımı olmaksızın da zaferi elde edebilirim.’ Böylece Athena müdahil olur ve Ajax’ın zihnini yağmalamayı seveceği bir şehir gibi mahveder. İnce görüş, çabuk bir zihin ve beceriklilik gibi hediyelerini kullanırken bunların onun yadigârı olduğunu unutanlara karşı Athena acımasızdır. İşte toy, küstah Ajax ve Odysseys arasındaki fark burada açıkça belirir. Odysseus için Athena’nın varlığı kesintisiz ve karşılıklı mahrem bir sohbet içerisinde olmaktır. Odyssesus Athena’yı baktığında bulur: balıkçılın nağmesinde, bir sesin halilemsi** tınısında, bir kirişe konmuş kırlangıcın kanatlarında ve daha birçok tecellisinde, zira Odysseus Athena’ya bir vakit şöyle demiştir: ‘Her meşrepten insanı taklit edersin.’ Böylece bilir ki Athena’yı her yerde görebilir ve onu görmek için onun göz kamaştırarak tezahür etmesine ihtiyacı yoktur. Athena eski bir dost olabildiği gibi bir dilenci de olabilir. O’nun huzurunda olmak korur ve gözetir.

  Athena*** ve onun tüm kalbiyle sevdiği ‘erkek’ arasındaki ilişki çağlar boyunca bir yanlış anlaşmayla bağdaşmıştır. Athena her türlü hükümdarın zulmünden kaçabilmeleri için insanlara ihtiyaç duydukları silahları vermiştir ve Athena Zeus’un kafasından sudur ettiğinde Zeus’un tiz çığlığını ve acı acı bağırmasını yerin ve göğün üzerinde duyan herkes tir tir titremiş, yeni doğan bu genç kızı yeni düşmanları bilmişlerdir. Lakin Athena insanlara silahları kendinden kurtulabilmeleri için vermez. İnsanların kibirle kendi iradelerini methettiği, abes iddialara ve onulmaz niyetlere daldığı her an Athena gücenir. O’nun cezası çok sürmeden gelir ve ibretliktir. Bugün onun bilincine varmayanlar Ajax gibi küstah kahramanlar değil, Ajax’ın nefret ettiği birer hiç olan sayısız kimseciklerdir. Mağrur ve kör, yürüdükçe bastıkları yeri kirletenler işte bu kimseciklerdir. Onlar kirletirken Odysseus’un manevi varisleri de Athena’yla sohbetlerini sükûnet içinde sürdürmektedir. ‘

  Notlar:

  *‘Mind’ ifadesini hem gönül hem zihin olarak çevirdim. Bilincin ön planda dış dünyayla ilişkili olduğu yerde ‘mind’ ifadesini zihin olarak aktardım. Bilincin ikamet ettiği, beslendiği ve mümkün kılındığı yerde ‘mind’ ifadesini gönül olarak aktardım. Metinde ‘mind of the mind’ ifadesini bu sebeple zihnin gönlü olarak aktardım.

  **Halile metalik bir çalgıdır. Bateriler de ince, içeriden göçük, oval bir çalgıdır. Vurulduğunda titreşerek ses çıkarır.

  ***Athena’dan bahsedilirken özne dişi niteliklidir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s