Yayımlanan Yazılardan Bir Seçki / A Selection of the Posts Published

“Hermetizm, olabilecek en somut ve en gerçekçi bilimdir. Dolaysıyla en yüce ruhani öğreti, aynı zamanda tüm bilimlerin en tartılabilir ve en maddi olanıdır. Halbuki yeryüzündeki tüm rasyonel insanlar onun bir kurgu, tüm spiritualistler ise onu imkansız ve dinsiz olduğunu düşünürler.”

Louis Cattiaux

«Hermeticism is a palpable and an exact science, the most exact and the most palpable it can be actually, that is to say the highest spiritual doctrine as well as the most ponderable and the most materialistic of all sciences, whereas all rationalist people in the world take it as a fiction, and all spiritualists think it impossible and impious.»

Louis Cattiaux

***

Wisdom of the Archetypes Method / Arketip Metod Bilgeliği

About the Development of Senses /Duyuların Gelişmesi Üzerine

A Few Columns Within the Temple /Tapınağın İçinde Birkaç Sütun

Immortality Recovered by the Restoration of the Body of Glory / İnsan Bedenindeki İhtişamlı Yaratılışın Onarılması ile Ölümsüzlüğün Geri Kazanılması

Practical Advices /Uygulamaya Yönelik Tavsiyeler

The Journeys of the Soul / Ruhun Yolculukları

The Essential (missing) Role of Man in the Universe” / İnsanoğlu’nun Evren’deki Önemli (eksik) Rolü

Of the Passive, The Missing Sacred Role of Woman in the Universe / Pasifler Hakkında, Kadın’ın Evren’deki Önemli (eksik) ve Tamamlayıcı Rolü

About the Prophets, as Eyes of God /Tanrı’nın Gözleri Olan Peygamberler Üzerine

Peripatetic Meditations about ‘The 4 Temperaments or Humors of Man’ / İnsanoğlu’nun ’4 Mizacı veya Huyu’na İlişkin Peripatetik Meditasyonlar

Second Peripatetic Meditation about the Hermetic Constitution of the Human Being /İnsanoğlunun Hermetik Yapısına İlişkin İkinci Peripatetik Meditasyon

Third Peripatetic Meditation / Üçüncü Peripatetik Meditasyon

The White Lotus Path / Beyaz Lotus Yolu

About Past Lives … / Geçmiş Yaşamlar Hakkında …

From the Accident of Dystopia to the Restoration of our Humanity / Distopya Kazasından İnsanlığımızın Yeniden Yapılandırılmasına

God’s Toolbox / Tanrı’nın Alet Çantası

Meleğini İşsiz Bırakma / Keep Your Angel Busy

İç Sesini Dinle / Listen to Your Inner Voice

‘The Heroic Goal Of The Practice Of Virtues’-Antoine FABRE-D’OLIVET on the ‘Golden Verses’ of Pythagoras /‘Erdemlerin Kullanılmasının Kahramanca Hedefi’- Antoine FABRE-D’OLIVET, Pisagor’un ‘Altın Mısraları’ Hakkında

***

Not/Notes:                                                                                                                                 Tüm yazıların Türkçesi ve İngilizcesi mevcuttur (* hariç). / All posts are available in Turkish and English (except *).