‘Under the Sign of the Infinite’ / ‘Sonsuzluk İşaretinin Altında’

infinity

(For English, please scroll down)

Hermetik Arşivlerden bir paylaşım:

‘Ustalarımız, aynı prensiplere dayanıp iki canlandırıcı akım olan Sevgi ve Bilgeliği oluşturan ve eylemlerinden sonra hayranlık uyandıran bir sentezde birleşen kişisel ve ayırt edici bir çalışmayla bize ulaşırlar.

Bize verdikleri inisiyasyon sürecini sonsuzluk işaretine başvurarak özetleyebiliriz.

Merkez, Tanrı veya başka bir deyişle kutsal olandan başlayarak öğrenci bir yolculuğa çıkar ve kutsal Annemizin Sevgi çalışmasından geçerek bir döngüyü tamamlar, döngü bittiğinde ise bu ilk yayılmanın (emanasyon) merkezine geri döner. Sevgi inisiyasyonun tadına doymuş öğrenci tekrar kutsal olanda yıkanır ve Bilgeliği arzu ederek ikinci turu başlatır. Söz konusu turu tamamladığında ikinci döngünün öğretisiyle yine kutsal olana dönecektir.

Bilgelikle başlamıyoruz – buna inanıp kitaplarda yayınlanan geleneğin parçalara bölünmüş haliyle kendilerini avutanlar yanıldı. Onlar sadece bilgiyi, bilimi elde etmiştir. Eğer ki bir sebep, bir etki onları normal bir inisiyasyonu takip ve elde etmeyi mümkün kılan Sevgi akımına doğru itmiyorsa bu kişiler sadece birer okültist olacaklardır. Herhangi bir vaka veya kişiden örnek vermek durumunda değilim, konu sizin için nettir diye düşünüyorum.

Yine altını çizmek isterim; çoğu kez, hatta her zaman sana verilene bak. Ruhunu, tinini her şeyi verene doğru yükseltmeye çalış. Ustalarımızın desteğini talep et. Her daim mükemmelliğe ulaşmak üzere çaba göster; nasıl ki hayırseverlikle fiziksel bencilliği kovuyorsan zihinsel bencilliği de bu şekilde kov. Güzelliğe, İyiliğe, Gerçeğe ulaşmak için can at. Mantıklı ve yalın ol. Hayal gücüne dikkat et. Kendinden şüphe ettiğinde, bilincin bir sonuca ulaşabilmesi için kendi kendine işkence çekiyorsa kendine şu soruyu sor: ‘Ustalar benim yerimde olsaydı ne yaparlardı?’ Dünyada olduğunu hatırla, bu fiziksel üniformanın (beden) içinde tüm aşağı ve üstün aktiviteler sadece eylemlerine göre ayrıştırılır. Hayallere dalma, inisiye olan veya inisiyasyonu hedefleyen kimsenin görevi Dünyanın, yaşadığımız yerin yasasına uymak ve sosyal ilişkilerin uyumunu ve dengesini yerine getireni kabul etmektir. Olmadığın şeyi olmaya çalışma, kendini kuruntularla veya olağanüstü şeylerle besleme, kavrama kabiliyetine, projelerine, mümkün olanın alemine topraklan ve öyle kal.’

Yazar Eugene Dupre.

Not: Bu hermetik cemiyetin geleneğinin kurucuları sembolik bir çifti, dişili ve erili, yani Sevgiyi ve Bilgeliği temsil bir kadın ve bir erkekti.

 

***

A sharing from the Hermetic Archives:

‘Our Masters come to us through their personal and distinctive work, which based on the same principles form two vivifying currents, Love and Wisdom, which after their action unite in an admirable synthesis.

We could sum up the process of initiation they gave us by the sign of the infinite.

Starting from the center, God, or the divine, the disciple journeys a complete cycle thanks to the work of Love of our venerable Mother and the cycle finished, the disciple returns to the center of this first emanation. Full from the initiation of Love, he/she bathes again in the divine and, desiring Wisdom starts a second cycle, which, once achieved, will bring him/her back into the divine, enriched with what this second journey into the second circle would have taught him/her.

We don’t start with Wisdom-and those who believed, supporting themselves with the discarded fragments of tradition published in books, they possessed it-were mistaken. They only gained knowledge, scholarship, and if an occasion, an influence does not push them towards the current of Love-current enabling them to be able to follow and acquire a normal initiation-they remain occultists. I don’t have to speak of any case or person, as you are clear on this subject.

Here, again, I cannot insist enough; think often, think always at what has been given. Elevate your soul and your spirit towards the giver of all goods. Invoke the assistance of our Masters. Make the continuous effort towards perfection; chase away mental selfishness alike by charity one chases away physical selfishness. Aspire to Beauty, to the Good, to Truth. Be logical and simple. Beware of your imagination. When you will be in doubt with yourself, when your conscience tortures itself to find an outcome, ask yourself this question: ‘What would the Masters have done in my place?’ Think that you are on Earth and that under the physical uniform (the body) all high or lower activities only differentiate by their deeds. Don’t day-dream, and remember that the duty of an initiate alike anyone aspiring towards initiation, is to follow the law of Earth, the law of the place we live, the acceptation of what makes the balance, the harmony of the social relationships. Don’t try to be what you are not, don’t feed yourself with delusions or any extra-ordinary things and stay grounded, in your conception and your projects, into the realm of the possible.’

By Eugene Dupre.

Note: In the tradition of this hermetic order, their founders, a woman and a man, formed a symbolic couple representing, the divine feminine and the divine masculine, that is Love and Wisdom.

 

 

***